صفحه اصلی اخبار به ازای هر چهار طلاق یک تقاضا در بازار مسکن ایجاد می شود