خانه » بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل نمودن