صفحه اصلی اخبار عدم توجه دولت ، و بحران تدریجی انبوه سازی