صفحه اصلی اخبار مالک پلاسکو به دنبال طراحی نقشه ای جدید برای ساختمان